NAŠE RIEŠENIA
ZÁCHRANÁRI
NEMOCNICE

TÍM

REFERENCIE

PODPORA

PROJEKTY

BLOG

KONTAKT

Projekty

Aplikácia STEMI vzniká za podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu:

Inovatívna komunikačná technológia pre zdravotníkov

Prijímateľ:

STEMI Global s.r.o.

Kód projektu:

313031F886

Operačný program:

313000 - Operačný program Výskum a inovácie

Spolufinancovaný z:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

313030 - 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Konkrétny cieľ:

313030011 - 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Oblasť intervencie:

066 - Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane riadenia, marketingových a projektových služieb)

Celkové oprávnené výdavky:

99 497,80 EUR (z toho NFP max.: 59 698,68 EUR)

Plánovaná realizácia projektu:

Máj 2018 – Október 2019

Popis projektu:

Spoločnosť STEMI Global s.r.o. sa venuje vývoju inovatívnej komunikačnej technológie STEMI, založenej na moderných IT postupoch, ktorej cieľom je zefektívnenie diagnostických postupov a interaktívne komunikačné prepojenie profesionálnych zdravotníkov pomocou smartfónov, mobilného internetu a servera v pozadí, pre pacientov s podozrením na infarkt myokardu. Predmetom projektu sú inovácie tohto produktu - zvýšenie kapacity a stability systému, vylepšenie a dobudovanie nových funkcionalít a vybudovanie úplne nového programového modulu určeného pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Máte záujem o komunikačnú technológiu STEMI?

Ste záchranárom záchrannej zdravotnej služby alebo lekárom kardiocentra, neurocentra alebo traumatologického pracoviska?

Kontaktujte nás
Saving minutes, Adding life
©2019 STEMI Global