Projekty

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu:

Zapojenie STEMI Global s.r.o. s komunikačnou platformou STEMI do programu EU „SME Instrument Fáza 2“

Názov a sídlo prijímateľa:

STEMI Global s.r.o., Werferova 1, Košice, 04011

Miesto realizácie projektu:

Košice

Celkové oprávnené výdavky:

71 428,57 EUR

Z toho výška poskytnutého NFP:

50 000 EUR

Popis projektu:

Cieľom projektu je nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Za účelom získať podporu EÚ bude STEMI Global s.r.o. v predloženom projekte vykonávať 2 hlavné aktivity: 1) vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku a 2) predloženie inovačného projektu do Fázy 2 SME Instrument. V štúdii uskutočniteľnosti vyhodnotí technologické možnosti riešenia svojho zámeru a zhrnie ich v časti technologickej uskutočniteľnosti. Súčasťou štúdie bude aj vypracovanie a zhodnotenie komerčného potenciálu navrhnutej technológie.

Aplikácia STEMI vzniká za podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu:

Inovatívna komunikačná technológia pre zdravotníkov

Názov a sídlo prijímateľa:

STEMI Global s.r.o., Vrchná 2, Košice

Miesto realizácie projektu:

Košice

Kód projektu:

313031F886

Celkové oprávnené výdavky:

98 648,46 EUR

Z toho výška poskytnutého NFP:

59 189,08 EUR

Realizácia aktivít projektu:

Máj 2018 – November 2019

Popis projektu:

Spoločnosť STEMI Global s.r.o. sa venuje vývoju inovatívnej komunikačnej technológie STEMI, založenej na moderných IT postupoch, ktorej cieľom je zefektívnenie diagnostických postupov a interaktívne komunikačné prepojenie profesionálnych zdravotníkov pomocou smartfónov, mobilného internetu a servera v pozadí, pre pacientov s podozrením na infarkt myokardu. Predmetom projektu sú inovácie tohto produktu - zvýšenie kapacity a stability systému, vylepšenie a dobudovanie nových funkcionalít a vybudovanie úplne nového programového modulu určeného pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou.