Späť

Chránime zdravie pacientov aj zdravotníckeho personálu počas pandémie COVID-19

Celý svet si momentálne prechádza situáciou, na ktorú nebol pripravený. Táto hrozba ohrozuje naše zdravie a životy, ochromuje ekonomiku.

Od prvého evidovaného prípadu v decembri 2019 až do septembra 2020 sa nakazilo viac než 30 miliónov ľudí, a bolo potvrdených viac takmer milión úmrtí. Toto číslo sa môže od reality značne líšiť. Rozdiely v testovaní v jednotlivých krajinách môžu znamenať aj to, že zistený stav infikovaných pacientov môže byť podhodnotený a realita ešte hrozivejšia.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v čase prípravy tohto článku na Slovensku evidovaných 5.066 pozitívne testovaných osôb, a 37 úmrtí. Už prvá vlna pandémia ochromila slovenskú ekonomiku tak, že návrat do pôvodného stavu hospodárstva bude trvať niekoľko rokov.

Najviac ohrozenou skupinou sú zdravotníci, ktorí sú vírusu vystavení v prvej línii. Či sa jedná o lekárov, zdravotné sestry, alebo zdravotnícky personál, následky priameho kontaktu s COVID-19 môžu mať nielen personálne, ale aj ekonomické následky.

Z dôvodu zlej komunikácie s pacientami počas prvej vlny pandémie skončili v karanténe desiatky posádok rýchlej zdravotnej pomoci, ako aj celé oddelenia nemocníc v Banskej Bystrici, Košiciach, Bojniciach, Prešove, Michalovciach, Žiline, Bratislave a ďalších mestách.

V celosvetovom merítku sa jedná o tisícky zdravotníkov, ktorí kvôli nedostatku informácií boli vystavení možnej nákaze, skončili v preventívnej karanténe, alebo dokonca zaplatili tú najvyššiu daň.

V Stemi Global sme sa rozhodli, že túto situáciu musíme riešiť. Hlavný cieľom našej aplikácie ostáva samozrejme rovnaký - zabezpečenie rýchlej odbornej pomoci pre pacientov s podozrením na infarkt, cievnu mozgovú príhodu, alebo závažný úrazový stav.

Do našej komunikačnej platformy STEMI sa nám podarilo úspešne implementovať novú funkciu, vďaka ktorej dokáže posádka Záchrannej zdravotnej služby v teréne identifikovať rizikového pacienta s podozrením na infekciu COVID-19 a pripraviť zdravotnícky personál v nemocnici na jeho príchod. Môže sa tak udiať v prípade, že ide o potrebu hospitalizácie kvôli samotnej infekcii, alebo kvôli inému akútnemu stavu (infarkt, cievna mozgová príhoda, úraz), pri ktorom je infekcia COVID-19 pridružená.

 

 

 

V PRAXI NASTÁVAJÚ 2 PRÍPADY:

 

V PRVOM PRÍPADE

je posádka ZZS vyslaná operačným strediskom k prípadu s podozrením na infekciu COVID 19. V takom prípade posádka ZZS použije príslušné vybavenie, aby nedošlo k nakazeniu záchranárov. Len pre orientáciu – príprava sanitky, personálu, prevoz pacienta a následná dezinfekcia trvá až 5 hodín, takže informácia o podozrení na nákazu je pre zdravotnícky personál naozaj veľmi dôležitá. Bohužiaľ, existujú aj situácie, kedy posádka ZZS vopred nemá túto informáciu a dôvodom výjazdu sú nešpecifické príznaky – napr. bolesť hlavy. Posádka ZZS vysloví podozrenie na infekciu COVID 19 až na základe okolností zistených na mieste – napr. horúčka, prítomnosť človeka s cestovateľskou anamnézou v domácnosti a podobne. Ide o nepríjemnú situáciu, keďže v tomto prípade posádka ZZS primárne nepoužila špeciálne ochranné pomôcky. Ak si stav pacienta vyžaduje hospitalizáciu, cieľovým pracoviskom býva tzv. COVID oddelenie, kde je personál trvale chránený a pracuje v tzv. režime červenej zóny.

 

V DRUHOM PRÍPADE

je posádka ZZS vyslaná k prípadu s podozrením na infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu, alebo závažný úrazový stav – teda stavy, kedy záleží na každej minúte a pacienti musia by emergentne transportovaní na špecializované pracovisko. Ak u týchto pacientov, na základe okolností a špeciálneho „check-listu“ v aplikácii STEMI záchranár vysloví podozrenie na súčasnú infekciu COVID (tzv. „združený prípad“), ide o mimoriadnu situáciu, keďže zdravotnícky personál špecializovaných oddelení nie je pomôckami rutinne chránený proti infekcii COVID19, a zákrok u takéhoto pacienta by mohol viesť ku karantenizácii veľkej skupiny kľúčových zdravotníckych pracovníkov.

Vďaka systému včasného varovania v oboch prípadoch platforma STEMI zabezpečí informovanosť nemocničného personálu o príchode pacienta s podozrením na infekciu COVID. Personál nemocnice v predstihu vidí aj kartu COVID („check-list“) vyplnenú záchranárom, polohu sanitky na mape, umožnený je priamy telefonický kontakt s posádkou ZZS. Obzvlášť v druhom prípade, vďaka získanému času, je možné zabezpečiť adekvátnu prípravu a ochranu pracovníkov špecializovaného nemocničného centra.

 

ÚSPECHY V PRAXI:

Vďaka komunikačnej platforme STEMI sa nám na Slovensku od apríla do septembra tohto roku podarilo identifikovať viac ako 20 prípadov, kedy pri podozrení na infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu boli súčasne identifikované aj príznaky nákazy covidom-19. Táto informácia bola v predstihu odoslaná zdravotníkom v špecializovaných centrách. Pomohli sme tak ochrániť personál na jednotlivých nemocničných oddeleniach, zabezpečiť ich bezproblémový chod a zároveň poskytnúť pacientom adekvátnu odbornú starostlivosť. S druhou vlnou pandémie tieto čísla naďalej významne rastú.

Spoločnosť STEMI Global poskytuje od roku 2017 komunikačnú platformu STEMI pre celé územie SR - pre všetky posádky ZZS, pracoviská kardiocentier, neurocentier a neurointervenčných centier, na základe zmluvy s Operačným strediskom SR. Funkcionalita COVID bola dočasne integrovaná od apríla 2020 ako bezplatná nadstavba. Traumatologický modul bol vysoko efektívny a overený v praxi zatiaľ iba v rámci pilotného projektu vo východoslovenskej metropole a do užívania na celom území SR ešte nebol zavedený.

 

 

16.9.2020