Názov projektu: Inovatívna komunikačná technológia pre zdravotníkov
Prijímateľ: STEMI Global s.r.o.
Kód projektu: 313031F886
Operačný program: 313000 - Operačný program Výskum a inovácie
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 313030 - 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Konkrétny cieľ: 313030011 - 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Oblasť intervencie: 066 - Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane riadenia, marketingových a projektových služieb)
Zmluva o Poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F886, účinná od 22.02.2018
(Dostupná tu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3337112&l=sk)
Celkové oprávnené výdavky: 99 497,80 EUR (z toho NFP max.: 59 698,68 EUR)
Plánovaná realizácia projektu: Máj 2018 – Október 2019

Popis projektu:
Spoločnosť STEMI Global s.r.o. sa venuje vývoju inovatívnej komunikačnej technológie STEMI, založenej na moderných IT postupoch, ktorej cieľom je zefektívnenie diagnostických postupov a interaktívne komunikačné prepojenie profesionálnych zdravotníkov pomocou smartfónov, mobilného internetu a servera v pozadí, pre pacientov s podozrením na infarkt myokardu. Predmetom projektu sú inovácie tohto produktu - zvýšenie kapacity a stability systému, vylepšenie a dobudovanie nových funkcionalít a vybudovanie úplne nového programového modulu určeného pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Výzvy: Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu (2018)